Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Plaknammen en Rixt-dichters yn Alde Leie op snein 8 oktober

Datum/Tijd
Datum - 08/10/2023
15:00 - 17:00

Locatie
Dorpshuis Us Gebou


Muzyk fan Jan de Vries en Ruben Bus
In kulturele middei yn doarpshûs Us Gebou yn Alde Leie.

Pieter Duijff hâldt in lêzing oer Fryske plaknammen

n.o.f. syn boek

Der dy namma fan heten is
it komôf fan plaknammen.

Fan
Dichterskollektyf Rixt sille optrede:
Carla van der Zwaag, Cornelis van der Wal

en
Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma.

Met
Bildtse fersys fan
Jan de Vries en Ruben Bus.

Presintaasje: Janneke Spoelstra.

Tiid: 15:00-17:00 oere (ynrin: 14:30 oere)

Tagong: fergees.

Opjefte by Janneke Spoelstra, fia de e-mail (
oerset@planet.nl),
of tel. 0518-403840.


Plak: doarpshûs Us Gebou, Streek 9, Alde Leie