Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Doarpskrantsje "De Pet"

Fjouwer kear yn it jier wurdt “De Pet” útbrocht.
Der binne 180 abonnees.

doarpskrantsje fan Alde Leie de Pet

De Pet wurdt útbrocht op:
ein Maart,
ein Juny,
ein Septimber,
ein Desimber 

Kopij foar it maartnûmer graach oanleverje foar 15 maart

Redaksje-adres:
Janneke Spoelstra
Leijester Hegedyk 29
9071 XB  Alde Leie


Mail: oerset@planet.nl