Doarpskrantsje "De Pet"

Fjouwer kear yn it jier wurdt “De Pet” útbrocht.
Der binne 180 abonnees.

doarpskrantsje fan Alde Leie de Pet

De Pet wurdt útbrocht op:
ein Maart,
ein Juny,
ein Septimber,
ein Desimber 

Kopij foar it maartnûmer graach oanleverje foar 15 maart

Redaksje-adres:
Janneke Spoelstra
Leijester Hegedyk 29
9071 XB  Alde Leie


Mail: oerset@planet.nl