Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Kerkdiensten

Tsjerketsjinsten
Griff.Tsjerke Alde Bildtsyl. eltse snein 9.30 oere.
Herf.gem. Alde Bildtsyl-Froubuorren. eltse snein 9.30 yn Froubuorren.
Frije Ef.gemeente. eltse snein 9.30 oere yn Alde Bildtsyl.
Doopges.gemeente Alde Bildtsyl. eltse snein 9.30 oere op ferskate plakken.
R.K.Tsjerke St. Anne. sneins 10.15 oere Eucharistieviering.