Nieuws van Dorpsbelangen

Nieuws van Dorpsbelangen

Jaarvergadering Dorpsbelang Oude Leije

 

Datum: dinsdag 9 april 2019

Locatie: Us Gebou

Tijdstip: 20.00 uur

Agenda:
Volgt nog.

Feriening Foar Doarpsbelangen
voorzitter: Ingrid Massing
secretaris: Pietie Pollema 0518-42 13 07.
penningmeester: Pietie Pollema.
Bankrek.nr. Doarpsbelang Alde Leie: 34.08.00.313

mailadres: secretariaatdorpsbelang@aldeleie.nlVergadering 2018:
Discussie Dorpsvisie:

Bevorderen leefbaarheid in Oude Leije

Wat is jouw persoonlijke bijdrage aan het bevorderen leefbaarheid in ons dorp?

Op deze vraag willen we graag een antwoord omdat wij van mening zijn dat het welbevinden van onze inwoners en de leefbaarheid van ons dorp een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waaraan een ieder op zijn of haar manier een bijdrage levert.

Onze nieuwe gemeente Leeuwarden vraagt om een dorpsvisie die gedragen wordt door alle inwoners. Als dorpsvisie hebben wij gekozen voor “bevorderen leefbaarheid in Oude Leije”. Dat klinkt mooi, maar houdt ook in dat we samen met de inwoners aan de slag moeten en invulling moeten geven aan de begrippen, bevorderen en leefbaarheid. Wat verstaan we daaronder en hoe kunnen we daar met z’n allen mee aan de slag.

Als bestuur geven we hierbij een voorzet van thema’s en onderwerpen die volgens ons de leefbaarheid bevorderen

Thema 

Veiligheid

Onderwerpen:

*Verkeersveiligheid

*Sociale -veiligheid

buurtapp

straatverlichting

*Alde Leie verkeersluw ( max. 1 auto per gezin en geen landbouwverkeer binnen de bebouwde kom )

*Rondweg om Alde Leie

Thema
Bereikbaarheid
 

Onderwerpen:

*Openbaar vervoer

*Snel internet

*Website

Thema
Dorpsgemeenschap
 

bevorderen

Onderwerpen:

*Dorpshuis

*Eeterij / cafe

*Verenigingsleven

*Sociale woningbouw

*Fruitbomen

*Dorpstuin

*Inzaaien kleine hoekjes grond

*Besteding financiële middelen

Thema
Leefomgeving
 

Onderwerpen:

*Toerisme bevorderen

11- st. route

*In gesprek met agrariërs

*Bijenlint

*Infrastructuur

*Energieneutraal

*Ontstening tuinen

*Alde Leie energieneutraal ( met eigen windmolen )

Wij willen samen met onze inwoners, dus ook met jou, in discussie en daarna aan de slag met deze thema’s/onderwerpen.  Alle inwoners van Alde Leie zijn dan ook van harte uit op onze jaarvergadering van dinsdag 9 april 2019

Want: een gedragen visie brengt ons samen verder!