Nieuws van Dorpsbelangen

Nieuws van Dorpsbelangen

Jaarvergadering Dorpsbelang Oude Leije

 

Datum: dinsdag 17 april 2018

Locatie: Us Gebou

Tijdstip: 20.00 uur

Let op: datum is anders dan in De Pet is aangekondigd !

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen jaarvergadering 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Jaarverslag 2017
7. Financieel verslag, jaarverslag havencommissie 2017
8. Financieel verslag, jaarverslag activiteitencommissie 2017
9. Verslag kascommissie
10. Website
11. Speeltuin
12.Bestuursverkiezing; Gerrit Tijsma is statutair aftredend, dus niet herkiesbaar
Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij het bestuur.
13. Rondvraag
14. Pauze
15. Bespreken van de Dorpsvisie
16. Sluiting

Discussie Dorpsvisie:

Bevorderen leefbaarheid in Oude Leije

Wat is jouw persoonlijke bijdrage aan het bevorderen leefbaarheid in ons dorp?

Op deze vraag willen we graag een antwoord omdat wij van mening zijn dat het welbevinden van onze inwoners en de leefbaarheid van ons dorp een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waaraan een ieder op zijn of haar manier een bijdrage levert.

Onze nieuwe gemeente Leeuwarden vraagt om een dorpsvisie die gedragen wordt door alle inwoners. Als dorpsvisie hebben wij gekozen voor “bevorderen leefbaarheid in Oude Leije”. Dat klinkt mooi, maar houdt ook in dat we samen met de inwoners aan de slag moeten en invulling moeten geven aan de begrippen, bevorderen en leefbaarheid. Wat verstaan we daaronder en hoe kunnen we daar met z’n allen mee aan de slag.

Als bestuur geven we hierbij een voorzet van thema’s en onderwerpen die volgens ons de leefbaarheid bevorderen

Thema

Veiligheid

Onderwerpen:

*Verkeersveiligheid

*Sociale -veiligheid

buurtapp

straatverlichting

*Alde Leie verkeersluw ( max. 1 auto per gezin en geen landbouwverkeer binnen de bebouwde kom )

*Rondweg om Alde Leie

Thema
Bereikbaarheid

Onderwerpen:

*Openbaar vervoer

*Snel internet

*Website

Thema
Dorpsgemeenschap

bevorderen

Onderwerpen:

*Dorpshuis

*Eeterij / cafe

*Verenigingsleven

*Sociale woningbouw

*Fruitbomen

*Dorpstuin

*Inzaaien kleine hoekjes grond

*Besteding financiële middelen

Thema
Leefomgeving

Onderwerpen:

*Toerisme bevorderen

11- st. route

*In gesprek met agrariërs

*Bijenlint

*Infrastructuur

*Energieneutraal

*Ontstening tuinen

*Alde Leie energieneutraal ( met eigen windmolen )

Wij willen samen met onze inwoners, dus ook met jou, in discussie en daarna aan de slag met deze thema’s/onderwerpen.  Alle inwoners van Alde Leie zijn dan ook van harte uit op onze jaarvergadering van dinsdag 17 april 2018.

Want: een gedragen visie brengt ons samen verder!

 

Feriening Foar Doarpsbelangen
voorzitter: Gerrit Tijsma 0518-42 15 44.
secretaris: Pietie Pollema 0518-42 13 07.
penningmeester: Pietie Pollema.
rek.nr. Doarpsbelang Alde Leie: 34.08.00.313

mailadres: secretariaatdorpsbelang@aldeleie.nl