10 februari 2020: Vergadering alle verenigingen

Maandag 10 februari 2020:
Vergadering met alle verenigingen
Locatie: Us Gebou
Tijd: 20.00 uur

26 maart 2020: Jaarvergadering van Dorpsbelang

Donderdag 26 maart 2020:
Jaarvergadering van Dorpsbelang
Locatie: Us Gebou
Tijd: 20.00 uur

NIEUWE REGELS: BOMEN EN GROEN IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN, PER 1 JANUARI 2020

Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden

Vanaf 1 januari gelden voor de hele gemeente Leeuwarden dezelfde regels voor het kappen van bomen. Uitgangspunt van de gemeente Leeuwarden is het behoud van bomen en groen, omdat een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Maar soms kan het voorkomen dat u 1 of meerdere bomen wilt kappen.

Wat moet ik doen als ik een boom wil kappen?

  • Voor het kappen van maximaal 9 bomen heeft u geen vergunning nodig.
  • Voor het kappen van 10 of meer bomen heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat daarbij om bomen die op 1.30 m. hoogte een stamdoorsnede hebben van 20 cm of meer. Kleinere bomen tellen niet mee. Als een boom voorkomt op de lijst van monumentale en waardevolle bomen moet u altijd een vergunning voor kap aanvragen
  • Als u een vergunning nodig heeft dan geldt ook een herplantplicht van
    110%. Als herplant niet mogelijk is betaalt u een compensatiebedrag van €500,- per boom. Voor een monumentale of waardevolle boom is dit €2000,- .
    Deze bedragen worden in het Compensatiefonds groen gestort. Dit fonds wordt bijvoorbeeld gebruikt om op andere plekken bomen en groen te planten.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente juicht het plaatsen van zonnepanelen toe. Bij plaatsing van zonnepanelen moet u er rekening mee houden dat bestaande bomen mogelijk kunnen groeien. U mag geen bomen snoeien of kappen als die het licht van uw zonnepanelen wegnemen.

Meer informatie

U vindt de regels en overige informatie voor het kappen van een boom op de website van de Gemeente Leeuwarden, op de pagina Groen. Hier vindt u ook de lijst van monumentale en waardevolle bomen.

2019
Jaarvergadering Dorpsbelang Oude Leije  

Datum: dinsdag 9 april 2019

Locatie: Us Gebou

Tijdstip: 20.00 uur

Agenda:
Volgt nog.

Feriening Foar Doarpsbelangen voorzitter: Ingrid Massing secretaris: Pietie Pollema 0518-42 13 07. penningmeester: Pietie Pollema. Bankrek.nr. Doarpsbelang Alde Leie: 34.08.00.313

mailadres: secretariaatdorpsbelang@aldeleie.nlVergadering 2018:
Discussie Dorpsvisie:

Bevorderen leefbaarheid in Oude Leije

Wat is jouw persoonlijke bijdrage aan het bevorderen leefbaarheid in ons dorp?

Op deze vraag willen we graag een antwoord omdat wij van mening zijn dat het welbevinden van onze inwoners en de leefbaarheid van ons dorp een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waaraan een ieder op zijn of haar manier een bijdrage levert.

Onze nieuwe gemeente Leeuwarden vraagt om een dorpsvisie die gedragen wordt door alle inwoners. Als dorpsvisie hebben wij gekozen voor “bevorderen leefbaarheid in Oude Leije”. Dat klinkt mooi, maar houdt ook in dat we samen met de inwoners aan de slag moeten en invulling moeten geven aan de begrippen, bevorderen en leefbaarheid. Wat verstaan we daaronder en hoe kunnen we daar met z’n allen mee aan de slag.

Als bestuur geven we hierbij een voorzet van thema’s en onderwerpen die volgens ons de leefbaarheid bevorderen

Thema  Veiligheid Onderwerpen: *Verkeersveiligheid *Sociale -veiligheid buurtapp straatverlichting *Alde Leie verkeersluw ( max. 1 auto per gezin en geen landbouwverkeer binnen de bebouwde kom ) *Rondweg om Alde Leie Thema Bereikbaarheid  Onderwerpen: *Openbaar vervoer *Snel internet *Website Thema Dorpsgemeenschap  bevorderen Onderwerpen: *Dorpshuis *Eeterij / cafe *Verenigingsleven *Sociale woningbouw *Fruitbomen *Dorpstuin *Inzaaien kleine hoekjes grond *Besteding financiële middelen Thema Leefomgeving  Onderwerpen: *Toerisme bevorderen 11- st. route *In gesprek met agrariërs *Bijenlint *Infrastructuur *Energieneutraal *Ontstening tuinen *Alde Leie energieneutraal ( met eigen windmolen )

Wij willen samen met onze inwoners, dus ook met jou, in discussie en daarna aan de slag met deze thema’s/onderwerpen.  Alle inwoners van Alde Leie zijn dan ook van harte uit op onze jaarvergadering van dinsdag 9 april 2019

Want: een gedragen visie brengt ons samen verder!