Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Brief: Terinzagelegging Ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen

Op 21 december heeft het college van B&W positief besloten om het ontwerp
Beleidskader wonen in de dorpen voor een ieder ter inzage te leggen. Het
ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen ligt ter inzage van donderdag 23
december tot en met woensdag 2 februari 2022. Graag informeren wij u in deze
brief hierover.

Begin 2021 heeft gemeente Leeuwarden de Vragenlijst wonen in de dorpen
uitgezet in de dorpen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten heeft
informatie gegeven over de woningbehoefte in de dorpen. Tevens zijn met
dorpen gesprekken gevoerd naar aanleiding van deze resultaten. Dit ten
behoeve van het nieuwe beleidskader wonen in de dorpen. Daarnaast hebben
we gesprekken gevoerd met deskundigen, demografische gegevens onderzocht
en de huidige woningmarkt in de dorpen geanalyseerd. Dit alles tezamen heeft
het ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen tot stand gebracht.

De hele brief lezen? Download hem hier>>