Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Balkendster poldermolen

1988 Balkendster poldermolen

In het Historisch Centrum Leeuwarden liggen de notulen en rekeningboeken van de Balkendster polder. De meeste gegevens komen uit de rekeningboeken.

In de notulen van de polder is, behalve de benoeming van de molenaars, weinig te vinden over de molen, omdat er een speciale commissie bestond binnen het polderbestuur dat zich met de molen bezighield.
Tot de eerste 30 jaar van de vorige eeuw zijn de rekeningboeken redelijk uitgebreid, de aantekeningen bij de uitgaven worden in de loop der jaren steeds korter.

Aanbesteding bij geslotene briefjesIn de oude edities van de Leeuwarder Courant zijn regelmatig advertenties te vinden met betrekking tot het polderbestuur en een molenaar.
De Balkendster polder is opgericht op 13 juli 1844, goedkeuring GS 23 september 1844.
De molen is gebouwd in 1844, in hetzelfde jaar als de oprichting van de Balkendster polder. Via de Leeuwarder Courant (16 en 23 augustus 1844) is een oproep tot aanbesteding gedaan:

De Poldermolen
De bouwers van de molen zijn Jacob P. Grounstra te Poppingawier en Arjen Jzn. Boorsma Mr Molenmaker te Scharnegoutum voor fl. 1389,-
Oplevering november 1844 in aanwezigheid van de architect J.H. Boonstra.

Het rietwerk aan de kap voldoet niet aan het bestek, de laatste betaling (fl. 29,-) wordt uitgesteld tot april 1845.

polderhuizinge

Polderhuizinge
De bijbehorende huizinge is gebouwd door Kornelis Jans Zagema Mr Timmerman te Hallum voor fl. 923

Foto van het molenaarswoninkje uit het familiealbum van molenaar Bootsma

Over de molenaar

De molenaar zal zodra mogelijk zonder aanzegging den polder van het overtollige water ontlasten waartoe een peil bij de molen gesteld zal worden… en hierin nalatig zijnde verbeuren 3 gulden te korten op zijn loon…
De molenaar wordt per 2 jaar benoemd: “alleszins kundig persoon van goed gedrag en omstandigheden…
De molenaar verdiende in 1845 fl 25,00 per jaar en woonde in het huisje naast de molen, ook toen al van god en mensen verlaten.
De laatst bekende molenaar ontving in 1954 fl 200,00 per jaar.

Over de plaats van de molen

Voor de molen en de huizinge wordt een plaats aangewezen “op de best geschikte plaats de 12 vierkante roeden niet te boven gaande“, de eigenaar mag geen bezwaar maken tegen die plaats.

Dat de molen niet op het laagste punt in de polder is gebouwd komt omdat de boer met de meeste stemmen de plaats bepaalde, op zijn land, maar dus niet op het laagste punt in de polder, zoals gebruikelijk.

In 1911 is de molen geschikt gemaakt voor inmalen. In de sloot naast de molen is een inlaatschuif aangebracht en in de molen is een extra schuif geplaatst en over de sloot een buis. Het water kan nu in de molen naar rechts door de nieuwe schuif en de buis naar een sloot die in verbinding staat met de rest van de polder. Alleen de schuif in de molen is nog aanwezig, de rest is in 2012 gesloopt als gevolg van de noordelijke Elfstedenroute; de sloot waar het water naar toe werd ingemalen was al eerder gedempt.
Balkendstermolen Jubileumnummer 2020

1988 – Balkendster poldermolen
In het Historisch Centrum Leeuwarden liggen de notulen en rekeningboeken de Balkendster polder. De meeste gegevens komen uit de rekeningboeken.
In de notulen van de polder is, behalve de benoeming van de molenaars, weinig te vinden over de molen, omdat er een speciale commissie bestond binnen het
polderbestuur dat zich met de molen bezighield. Tot de eerste 30 jaar van de vorige eeuw zijn de rekeningboeken redelijk uitgebreid, de aantekeningen binnen uitgaven worden in de loop der jaren steeds korter.
In de oude edities van de Leeuwarder Courant zijn regelmatig advertenties te vinden met betrekking tot het polderbestuur en een molenaar.
De Balkendsterpolder is opgericht op 13 juli 1844, goedkeuring GS 23 september 1844.
De molen is gebouwd in 1844, in hetzelfde jaar als de oprichting van de Balkendster polder. Via de Leeuwarder Courant (16 en 23 augustus 1844) is
oproep tot aanbesteding gedaan:
De poldermolen
De bouwers van de molen zijn Jacob P Grounstra te Poppingawier en Arjen Jzn. Boorsma Mr Molenmaker te Scharnegoutum voor fl. 1389.
Oplevering november 1844 in aanwezigheid van de architect J.H. Boonstra

De molenaar

De huidige molenaar, Albert Wester, draait op de Balkendster sinds 2007.
“Ik werkte als automatiseringsmedewerker bij AEGON in Leeuwarden, ging in 2005  met de vut en ben toen gelijk begonnen met de opleiding tot molenaar. In mijn ruime vrije tijd werkte ik ook als maat bij Annage skutsjeverhuur in Earnewâld en deed in 2008 met Age Veldboom op de Swanneblom mee aan de strontrace ♣.
In 2008 werd ik gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van het Gild Fryske Mounders, waar ik de functie van secretaris vervulde.  Die activiteit sloot ik af met zitting in de commissie ter voorbereiding van de plaatsing van het ambacht van molenaar op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed.”

De strontrace is een zeilwedstrijd met vrachtschepen van de bruine vloot. Het idee van Reid de Jong is in 1974 voor het eerst uitgevoerd waarbij vanuit Workum over het IJsselmeer mest (vroeger koemest en nu kunstmest) naar de bollenstreek wordt verscheept. Er mag uitsluitend op windkracht worden gevaren. het keerpunt is Warmond.

Balkendster poldermolen nu