Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Kees Krottje 8 april 100 jaar! Kaartje sturen….

Uit De Pet van maart 2020

100 jier!!

It is alwer in stikmannich jierren lyn dat der “foar yn DE PET” geregeld libbensferhalen oanrikt waarden troch in âld “ALDE LEIESTER om utens” út Maastricht.
Kees Krottje skreau dan ferhalen oer syn belevenissen út syn wurktiid by de plysje en de resjerzje.
Op 8 april 1920 is Kees Krottje berne Oan ’e Slink nr. 8 yn Alde Leie (de 1e helte fan de doe dûbele wente).
Hy hopet kommende 8 april 2020 dus 100 jier te wurden. It soe wol aardich wêze dat er dan ek wat kaarten krijt út syn bertedoarp.

Hjirby de oprop, s
yn adres is:
Vlierhoven 46 B, 6225 HK MAASTRICHT

kees krottje 100 jaar
foto: facebook Hilda Talsma