Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Plaknammen en Rixt-dichters

Plaknammen en Rixt-dichters yn Alde Leie op snein 8 oktober 2023

Muzyk fan Jan de Vries en Ruben Bus

In kulturele middei yn doarpshûs Us Gebou yn Alde Leie.
Pieter Duijff hâldt in lêzing oer Fryske plaknammen
n.o.f. syn boek Der dy namma fan heten is it komôf fan plaknammen.

Fan
Dichterskollektyf Rixt sille optrede:
Carla van der Zwaag, Cornelis van der Wal

en
Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma.


Met
Bildtse fersys fan
Jan de Vries en Ruben Bus.

Presintaasje: Janneke Spoelstra.


Tiid: 15:00-17:00 oere (ynrin: 14:30 oere)

Tagong: fergees.

Opjefte by Janneke Spoelstra, fia de e-mail (
oerset@planet.nl),
of tel. 0518-403840.


Plak: doarpshûs Us Gebou, Streek 9, Alde Leie.


Mei mooglik makke troch de Gemeente Ljouwert en de Stichting Cultuur Regio

Stiens
(www.cultuurregiostiens.nl).

Meer info>> 
Parseberjocht Kulturele middei Alde Leie